Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie instalacji tryskaczowej w hali magazynu wysokiego składowania.

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie instalacji tryskaczowej. Prosimy, aby oferta obejmowała:

 • specyfikację techniczną,
 • opracowanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę, w tym w zakresie branż  towarzyszących, jeżeli to będzie konieczne i wykonawczej instalacji hydrantowej i instalacji  tryskaczowej,
 • dostawę i montaż instalacji, w tym ewentualnego stropu podwieszanego w strefie spedycyjnej,
 • wykonanie wszelkich koniecznych prób,
 • opracowanie projektu powykonawczego,
 • szkolenie pracowników WZ EUROCOPERT,
 • udzielenie przynajmniej 36- miesięcznej gwarancji na zamontowane urządzenia oraz 60- miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, w tym instalacje,
 • w okresie gwarancji: termin podjęcia działań - 1 dzień od zgłoszenia, termin usunięcia wady/usterki - 14 dni od dnia zgłoszenia,
 • projekt umowy,
 • cenę netto, 
 • referencje i wybrane, zrealizowane projekty w ostatnich 36 miesiącach.


Założenia dla projektu instalacji:

 • wytyczne FM Global w zakresie instalacji tryskaczowej,
 • dwa poziomy tryskaczy: podstropowy i między - regałowy,
 • instalacja tryskaczowa w strefie spedycyjnej,
 • termin zakończenia realizacji zadania: nie później, niż do 30.06.2020r.


Zamawiający zobowiązuje się do:

 • doprowadzenia koniecznych mediów,
 • budowy budynku pompowni wg Państwa projektu lub adaptacji istniejącego budynku dla potrzeb pompowni,
 •  przekazanie dokumentacji budowlanej i technicznej hali magazynowej w zakresie koniecznym do przygotowania oferty oraz do opracowania projektu wykonawczego i budowlanego.


Warunki płatności - dopuszcza się płatności częściowe na podstawie protokołów odbiorów poszczególnych etapów.

Przed podpisaniem umowy konieczne będzie wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy oraz gwarancyjnej w wysokości 3% wartości netto, które zostanie zwrócone w 2 ratach: 50% po odbiorze końcowym i 50 % po zakończeniu okresu gwarancji.

Umowa winna zawierać zapis o karach umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawcę  w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy - 10% wartości przedmiotu umowy,


Prosimy o złożenie oferty do godziny 12.00  dnia 22 listopada 2019 roku.


Podpisanie umowy nastąpi do 6 grudnia 2019 roku.

Przed złożeniem oferty prosimy o wpłatę wadium w wysokości 5.000 złotych na rachunek wskazany w stopce niniejszego pisma. W przypadku niewpłacenia wadium oferta nie będzie rozpatrywana.

Z naszej strony sprawę prowadzi Członek Zarządu, Pan Włodzimierz Tosik, tel. 600 927 807, mail: w.tosik@wzeurocopert.pl


Zarząd WZ EUROCOPERT Spółka z o.o.